dinhvietmedical

Bơm tiêm chích tiểu đường - Issulin Braun 1cc

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd

Khóa 3 chia, Khóa 3 chia + dây

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd

Kim luồn tĩnh mạch các số 16,18,20,22,24,26 - Ấn Độ

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd

Bơm tiêm MPV 1cc,3cc,5cc,10cc,20cc,50cc

Bơm kim tiêm, kim luồn, dây truyền dịch

DinhVietMedical Co.,Ltd