dinhvietmedical

DUNG DICH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO - CIDEX OPA 3.78L

CIDEX OPA - Dung dịch khử khuẩn mức độ cao :